ﻣﺒﺤﺚ ﻳﺎزدﻫﻢ، ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ

در اینجا می توانید مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان درباره ی طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها را مشاهده و استفاده کنید.

ﻣﺒﺤﺚ ﻳﺎزدﻫﻢ، ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ

ﻣﺒﺤﺚ ﻳﺎزدﻫﻢ،  ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي اﺳﺖ از ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ، اﺟﺮاﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ، ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﺗﺨﺮﯾﺐ، ﻧﻮﺳﺎزي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎ، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻣﺮﻣﺖ اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺮه دﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﺳﺎﯾﺶ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺿﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در اینجا می توانید مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان درباره ی طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها را مشاهده و استفاده کنید.

#مبحث یازدهم، طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها

نظرات

نظر خود را بیان کنید :

آخرین مطالب

طراحی صنعتی
24 آبان 1400
پل معلق
8 مهر 1400