مبحث نهم، طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

در اینجا می توانید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مربوط به طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه را مشاهده و استفاده کنید

مبحث نهم، طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

مبحث نهم، طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي اﺳﺖ از ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ، اﺟﺮاﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ، ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﺗﺨﺮﯾﺐ، ﻧﻮﺳﺎزي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎ، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻣﺮﻣﺖ اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺮه دﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﺳﺎﯾﺶ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺿﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در اینجا می توانید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مربوط به طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه را مشاهده و استفاده کنید.

#مبحث نهم، طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

 

 

نظرات

نظر خود را بیان کنید :

آخرین مطالب

پل معلق
8 مهر 1400