مبحث هشتم، طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

در اینجا می توانید بحث هشتم مقررات ملی ساختمان مربوط به طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی را مشاهده و استفاده کنید

مبحث هشتم، طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

مبحث هشتم، طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي اﺳﺖ از ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ، اﺟﺮاﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ، ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﺗﺨﺮﯾﺐ، ﻧﻮﺳﺎزي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎ، ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻣﺮﻣﺖ اﺳﺎﺳﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮي و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺮه دﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﺳﺎﯾﺶ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺿﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در اینجا می توانید بحث هشتم مقررات ملی ساختمان مربوط به طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی را مشاهده و استفاده کنید.

#مبحث هشتم، ﻃرح و اجرای ساختمان ها با مصالح بنایی

نظرات

نظر خود را بیان کنید :

آخرین مطالب