طراحی صنعتی

طراحی صنعتی حرفه‌ای است که با خلق مفاهیم جدید در حوزه‌های مختلف زندگی انسانی سر و کار دارد. علمی است که به بیان اصول مربوط به طراحی محصولات، محيط، وسایل حمل و نقل، سیستم‌ها و خدمات می‌پردازد

طراحی صنعتی

طراحی صنعتی

طراحی صنعتی

طراحی صنعتی حرفه‌ای است که با خلق مفاهیم جدید در حوزه‌های مختلف زندگی انسانی سر و کار دارد. علمی است که به بیان اصول مربوط به طراحی محصولات، محيط، وسایل حمل و نقل، سیستم‌ها و خدمات می‌پردازد. طراحی‌صنعتی فرایندی سیستماتیک است به گونه‌ای که ضمن دارا بودن مراحل مختلف (با ترتیب و توالی مشخص)، ارتباطی قانون‌مند بین این مراحل برقرارکرده است. روند طراحی با انجام تحقیقات آغاز گشته و پس از تهیه چک‌لیست و ارایه ایده‌های کلی، ضمن ارزیابی این ایده‌ها بر اساس الزامات طراحی، ایده برتر انتخاب گردیده و به طراحی جزییات آن پرداخته می‌شود. در این روند لازم است که با دید سیستماتیک، تعاملات چند جانبه موجود میان انسان، محصول و محیط در نظر گرفته شود.

 

طراحی صنعتی | تارامید

طراحی صنعتی | تارامید

 

طراحی صنعتی | تارامید

 

طراحی صنعتی و مد

تلفیـق طراحی صنعتی و طراحی لباس رسـیدن بـه یـک رویکـرد التقاطـی، در عصـر حاضـر بیشـترین توجهـات را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. دیـدی کـه ایـن روش بـه طراحـان می‌دهـد دیـدی فرانگـر و گسـترده اسـت کـه از ایـن طریـق می‌تـوان بـر روی نقـاط قـوت تاکیـد کـرده و نقـاط ضعـف موجـود را پوشـش داد طراحی صنعتی، به عنوان یک هنر کاربردی، اغلب بر ترکیبی از زیبایی شناسی و ملاحظات کاربر محور تمرکز دارد.

طراحی صنعتی | تارامید

طراحی صنعتی | تارامید

طراحی صنعتی | تارامید

سبک صنعتی در معماری داخلی

سبک صنعتی یکی از سبک های پرطرفدار است و از ترکیب عناصر قدیمی و مدرن تشکیل می‌شود که دکوراسیون داخلی خاصی را به وجود می آورد.

در سبک های دیگر دکوراسیون داخلی، لوله کشی، هواکش، کابل برق و… ساختمان کاملا پنهان شده ولی در سبک صنعتی تاسیسات بدون پوشش است و جذابیت اصلی سبک دکوراسیون صنعتی محسوب می‌شود. جذابیت این سبک به دلیل دیده شدن روند ساخت است و بیشتر در آپارتمان های تجاری، اداری و خانه هایی که با دکوراسیون مدرن هستند دیده می‌شود.

اوایل قرن بیستم بعد از انقلاب صنعتی دوم کارخانه ها تعطیل شدند و تعدادی از ساختمان هایشان متروکه شدند اما بعد از سالها و افزایش جمعیت و نیاز به فضا برای سکونت این کارخانه ها به محل سکونت تبدیل شدند و سبک دکوراسیون صنعتی آغاز شد

استفاده از متریال ساختمانی ساده و پرکاربرد مانند: آجر، بتن، چوب، فلز و… از موارد مصالح های شاخص بکار گرفته شده در سبک صنعتی می‌باشند.

طراحی صنعتی | تارامید

طراحی صنعتی | تارامید

نظرات

نظر خود را بیان کنید :

آخرین مطالب

طراحی صنعتی
24 آبان 1400
پل معلق
8 مهر 1400