قانون تملک آپارتمان نشینی چیست؟ | ماده های قانون تملک آپارتمان ها

تا به حال به قانون تملک آپارتمان نشینی برخورده اید؟ حتما برایتان سوال شده که قانون تملک آپارتمان ها چه ماده هایی دارد؟ توضیح مواد قانون تملک آپارتمان ها

قانون تملک آپارتمان نشینی چیست؟ | ماده های قانون تملک آپارتمان ها

قانون تملک آپارتمان نشینی چیست؟ | ماده های قانون تملک آپارتمان ها

قانون تملک آپارتمان ها چیست؟ | ماده های قانون تملک آپارتمان ها

تا به حال به قانون تملک آپارتمان نشینی برخورده اید؟ حتما برایتان سوال شده که قانون تملک آپارتمان ها چه ماده هایی دارد؟ و هر کدام از این مواد چه کارکردی دارند و به چه محدودیت ها و قوانینی را برای آپارتمان نشینی و مالکیت آپارتمان ها وضع می کنند. با گسترش جمعیت و زندگی شهری خانه های ویلایی و عمارت ها تبدیل به برج ها و آپارتمان ها شدند. در ابتدا آپارتمان های تک واحدی و سپس آپارتمان هایی با چندین واحد که یک طبقه را به اشتراک می گذاشتند جایگزین زمین های تک سند شد. همین روند باعث شد که در سال 1343 برای اولین بار قانون تملک آپارتمان ها به تصویب برسد. با گسترش بیشتر آپارتمان نشینی این قانون در سال 1376 مورد بازنگری قرار گرفت و مواد آن اصلاح گردید. این مجموعه قوانین مالکیت آپارتمان ها به فرهنگ آپارتمان نشینی معروف شد و مهمترین مسائل حقوقی در رابطه با مالکیت واحد های ساختمان و مشاعات آن را بیان می کند.

در ادامه به معرفی و توضیح مواد قانون تملک آپارتمان نشینی می پردازیم.

ماده 1: مالکیت در آپارتمان ها

ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻪ و ﺳﻜﻨﺎي ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ:   ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ قسمت های اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و مالکیت قسمت های مشترک

ماده 2: مالکیت در قسمت های مشترک

ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺒﺎرت از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎیی از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﭘﻴﺸﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺒﻮده و به کلیه ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻴﮕﻴﺮد. به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ در اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻚ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﺸﺪه از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺗﻌﻠﻖ آن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ماده 3: مالکیت در قسمت های اختصاصی

ﺣﻘﻮق ﻫﺮ ﻣﺎﻟﻚ در ﻗﺴﻤﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﺣﺼﻪ او در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي مشترک ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺴﻤﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ به هر صورتی که ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻗﻬﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ماده 4: حقوق و تعهدات

ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺼﻪ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از ﻣﺨﺎرج ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻤﺎ م ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺠﺰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮارداد ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﮕﺮي را ﺑﺮاي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺨﺎرج ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده  ﺑﺎﺷﺪ.

استثناء این قانون زمانی اتفاق می افتد که ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻳﮕﺮي را ﺑﺮاي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﻘﻮق و ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺨﺎرج ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. قابل توجه است که ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻳﺎ ﻧﮕﻴﺮد اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

           ﺗﺒﺼﺮه1: ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .                                      

           تبصره2: در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن می باشند، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن می رﺳﺪ بر ﺣﺴﺐ زﻳﺮ ﺑﻨﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

          تبصره3: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻴﺎط ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻳﺎ ﺗﺮاس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ گونه اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري آن ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .

ماده 5: تجارت در ساختمان مسکونی

اﻧﻮاع ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده20 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻛﻪ به قصد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺧﺎﻧﻪ و آﭘﺎرﺗﻤﺎن و ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ به منظور ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﻪ ﻳﺎ اﺟﺎره ﻳﺎ ﻓﺮوش ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺸﻮد از اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻳﺮ معاملات ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط به کارهاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻤﻨوع هستند.

ماده 6: آراء اکثریت مالکین

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺮاردادي ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط به اداره و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط به قسمت ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك به اکثریت آراء ﻣﺎﻟﻜﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻧﺼﻒ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﻣﺎﻟﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

      تبصره : نامه ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﻛﻠﻴﻪ دﻋﻮتﻫﺎ و اﻋﻼم ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻧﺸﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮي را در ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

ماده 7: تعدد مالکین

 ﻫﺮﮔﺎه ﻳﻚ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ داراي ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﺪ، مالکین ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺼﻪ ﻣﺨﺎرج ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻓﻮق ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﻨﺪ راي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪه ﺣﺎﺿﺮ کمتر از ﺛﻠﺚ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاي یک دفعه ﺗﺠﺪﻳﺪ دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎده 8: مدیریت امور واحد هایی که مالکین متعدد دارند

 در ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻋﺪه ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮاﻧﻲ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻳﺎ از ﺧﺎرج اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻃﺮز اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮ از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ و وﻇﺎﻳﻒ و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺪﻳﺮ و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ به مدت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ماده 9: تغییرات داخلی و خارجی

ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮي از ﻗﺴﻤﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮد ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻴﺪاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. اما هیچ یک از ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺖ اکثریت سایر مالکین تغییراتی را در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد بدهند.

ماده 10: هزینه های مشترک ساختمان

 ﻫﺮ ﻛﺲ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻲ را ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﺧﻮد در زﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺳﻬﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زﻣﻴﻦ ﻣﺰﺑﻮر به علت وﻗﻒ ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺼﻪ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻋﻠﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺎﻳﺪ اﺟﻮر آﻧﺮا به همان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﭙﺮدازد. ﻣﺨﺎرج ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻠﻚ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﻬﺪام و اداره و اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮال و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺨﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺸﺘﺮك دارد و ﻳﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻃﺒﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﺄسیسات آن اﻗﺘﻀﺎء دارد ﻳﻜﺠﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ به تناسب ﺣﺼﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ در آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ذﻛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آن ﻣﺎﻟﻚ از اﺳﺘﻔﺎده از آنچه که مخارج برای آن است صرف نظر کند.

ماده 10: (الحاقی 2/11/1351 و اصلاحی 17/03/1359): امتناع مالک از پرداخت هزینه ها

در ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك از ﻃﺮف ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮان وﺳﻴﻠﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﻲ و ﺻﻮرت رﻳﺰ آن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. هرگاه ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺪﻫﻲ ﺧﻮد را ﻧﭙﺮدازد ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت از دادن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮك (از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻮﻓﺎژ، ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع، آب ﮔﺮم، ﺑﺮق، ﮔﺎز و ﻏﻴﺮه) ﺑﻪ او ﺧﻮدداري ﻛﻨﻨﺪ. و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ماﻟﻚ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ، اداره ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع آﭘﺎرﺗﻤﺎن به تقاضای ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺮاي وﺻﻮل وﺟﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ وﻓﻖ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاي اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﺮ ﺣﺎل مدیر ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ به محض وﺻﻮل وﺟﻮه مورد مطالبه، یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فورا اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

         ﺗﺒﺼﺮه 1: (اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺳﺎل 75) در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻤﻜﻦ ﻳﺎ موثر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ. دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎت را ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ و واﺣﺪ ﺑﺪﻫﻜﺎر را از درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺤﺮوم کنند. همچنین می توانند ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي معوق واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه و ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :

          تبصره 2:  (الحاقی و اصلاحی) روﻧﻮﺷﺖ ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮان و ﺻﻮرت رﻳﺰ ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك و روﻧﻮﺷﺖ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺑﻼغ ﺷﺪه ﺑﻪ  ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﮔﺮدد.

         تبصره 3: (الحاقی و اصلاحی) ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﻇﺮف ده روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ در دادﮔﺎه ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض اﺳﺖ، دادﮔﺎه ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت آﺋﻴﻦ دادرس ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﻴﺪﮔﻲ و راي ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ راي قطعی است. در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﻓﻮق ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮك اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ دادﮔﺎه ﺑﻤﺤﺾ وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض اﮔﺮ دﻻﺋﻞ را ﻗﻮي ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ دﺳﺘﻮر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺬاردن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻄﻊ خدمات مشترک را ﺗﺎ ﺻﺪور راي ﺧﻮاﻫﺪ داد. 

        تبصره 4: (الحاقی و اصلاحی)  در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﺪدا و مکررا در دادﮔﺎه ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﮔﺮدد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻫﺎ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ماده 11: مجری قوانین آئین نامه

 دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ آﻧﺮا ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﺑﻤﻮرد اﺟﺮاء بگذارد.دوﻟﺖ مامور اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن است.

ماده 12: (الحاقی) انتقال سند مالکین بدهکار

دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻨﺪ انتقال، اﺟﺎره، رﻫﻦ، ﺻﻠﺢ، ﻫﺒﻪ و ﻏﻴﺮه ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم او ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ماده 13: (الحاقی) باز سازی یا ساخت مجدد ساختمان

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﻲ دادﮔﺴﺘﺮي ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻛﻠﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﻗﻠﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎي آن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را دارﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻜﻢ دادﮔﺎه ﺑﺎ تاﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ اﺳﺘﻴﺠﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ مالکان ﻛﻪ از ﻫﻤﻜﺎري ﺧﻮدداري ﻣﻴﻮرزﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﻟﻜﺎن از ﺑﻨﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻳﺎد ﺷﺪه را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ اﺟﻮري ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﻜﻦ اﺟﺎري اﻳﺸﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه از اﻣﻮال آﻧﻬﺎ از جمله ﻫﻤﺎن واﺣﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ در اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وزارت ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ هیئت ﻣﺪﻳﺮه اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻳﺎد ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ کرد.

           تبصره 1: ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده را انجام دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ.

           تبصره 2: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮدداري ﻛﻨﻨﺪه از ﻫﻤﻜﺎري اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ واحد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد به منظور ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻨﺎ ﻧﻜﻨﺪ، ﺣﺬف درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺋﻴﺲ دادﮔﺴﺘﺮي و ﻳﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ اﺣﺮاز تامین ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي وي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻟﻜﺎن دﺳﺘﻮر ﺗﺨﻠﻴﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻳﺎد ﺷﺪه را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ کرد.

ماده 14: (الحاقی) بیمه آتش سوزی ساختمان

 ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮان  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﻨﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ واﺣﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزي ﺑﻴﻤﻪ نمایند. ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﻟﻜﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﺑﻨﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻧﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﺗﻌﻴﻴﻦ و از ﺷﺮﻛﺎء اﺧﺬ و ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻗﺪام و ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ماده 15(الحاقی): ثبت اساسنامه

ﺛﺒﺖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺰاﻣﻲ است .

نظرات

نظر خود را بیان کنید :

آخرین مطالب

طراحی صنعتی
24 آبان 1400
پل معلق
8 مهر 1400