فرودگاه

جدیدترین مقالات درباره ی طراحی فرودگاه

فرآیند طراحی فرودگاه و شناخت بخش های مختلف آن

طراحی فرودگاه فرآیند پیچیده ای است که در آن باید به خوبی جنبه های اقتصادی، فنی، عملیاتی، امنیتی و عمومی را در نظر گرفت. همچنین باید ارتباط میان بخش های مختلف و عملکرد آن ها در طراحی فرودگاه به خوبی شناخته شود
7 مهر 1399