مقررات ملی ساختمان

در این بخش بیست و دو مبحث مقررات ملی ساختمان را می توانید مشاهده و استفاده کنید

مبحث بیست و دوم، مراقبت و نگهداری از ساختمان ها

در اینجا می توانید مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان درباره ی مراقبت و نگهداری از ساختمان ها را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث بیست و یکم، پدافند غیر عامل

در اینجا می توانید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان مربوط به پدافند غیر عامل را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث بیستم، علائم و تابلوها

در اینجا می توانید مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان مربوط به علائم و تابلوها را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث نوزدهم، صرفه جویی در مصرف انرژی

در اینجا می توانید مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث هجدهم، عایق بندی و تنظیم صدا

در اینجا می توانید مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان مربوط به عایق بندی و تنظیم صدا را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث هفدهم، لوله کشی گاز طبیعی

در اینجا می توانید مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان مربوط به لوله کشی گاز طبیعی را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث شانزدهم، تاسیسات بهداشتی

در اینجا می توانید مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان مربوط به تاسیسات بهداشتی را مشاهده و استفاده کنید
29 شهریور 1399

مبحث پانزدهم، آسانسور و پلکان برقی

در اینجا می توانید مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان در رابطه با آسانسور و پلکان برقی را مشاهده و استفاده کنید
29 شهریور 1399

مبحث چهاردهم، تاسیسات مکانیکی

در اینجا می توانید مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان مربوط به تاسیسات مکانیکی را در مشاهده و استفاده کنید
29 شهریور 1399

مبحث سیزدهم، ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ

در اینجا مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان مربوط به طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها را می توانید مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

ﻣﺒﺤﺚ دوازدﻫﻢ، اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎر در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا

در اینجا می توانید مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان مربوط به ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

ﻣﺒﺤﺚ ﻳﺎزدﻫﻢ، ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ

در اینجا می توانید مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان درباره ی طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث دهم، طرح و اجرای ساختمان های فولادی

در اینجا می توانید مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مربوط به طرح و اجرای ساختمان های فولادی را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث نهم، طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

در اینجا می توانید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مربوط به طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه را مشاهده و استفاده کنید
29 شهریور 1399

مبحث هشتم، طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

در اینجا می توانید بحث هشتم مقررات ملی ساختمان مربوط به طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی را مشاهده و استفاده کنید
29 شهریور 1399