پل

طراحی و معماری پل های شهری

انواع پل معلق

پُل، سازه‌ای است که دو مکان را به هم متصل می‌کند. در تعریف قدیمی، پل طاقی است بر روی رودخانه، دره، یا هر نوع گذرگاه که رفت‌وآمد را ممکن می‌سازد. اما امروزه در مبحث مدیریت شهری، پل را سازه‌ای برای عبور از موانع فیزیکی قلمداد می‌کنند تا ضمن استفاده از فضا (نه صرفاً سطح زمین) بتواند عبورومرور و دسترسی به اماکن را تسهیل کند
24 مهر 1400
دسته بندی: پل

پل معلق

از اوایل قرن 19پل معلق در دنیا مطرح شد، پلی که عرشه آن از کابل های معلق آویزان شده باشند و کابل‌های عمودی وزن عرشه را تحمل کنند. اما این پل بر اثر نیروی باد مانند مارپیج شروع به حرکت ناگهانی می‌کند.
8 مهر 1400
دسته بندی: پل