بلاگ تارامید

جدیدترین و بهترین مطالب معماری و طراحی داخلی

مبحث بیست و دوم، مراقبت و نگهداری از ساختمان ها

در اینجا می توانید مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان درباره ی مراقبت و نگهداری از ساختمان ها را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث بیست و یکم، پدافند غیر عامل

در اینجا می توانید مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان مربوط به پدافند غیر عامل را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث بیستم، علائم و تابلوها

در اینجا می توانید مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان مربوط به علائم و تابلوها را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث نوزدهم، صرفه جویی در مصرف انرژی

در اینجا می توانید مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث شانزدهم، تاسیسات بهداشتی

در اینجا می توانید مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان مربوط به تاسیسات بهداشتی را مشاهده و استفاده کنید
29 شهریور 1399

مبحث پانزدهم، آسانسور و پلکان برقی

در اینجا می توانید مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان در رابطه با آسانسور و پلکان برقی را مشاهده و استفاده کنید
29 شهریور 1399

مبحث سیزدهم، ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ

در اینجا مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان مربوط به طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها را می توانید مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

ﻣﺒﺤﺚ دوازدﻫﻢ، اﻳﻤﻨﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎر در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا

در اینجا می توانید مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان مربوط به ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

ﻣﺒﺤﺚ ﻳﺎزدﻫﻢ، ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ

در اینجا می توانید مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان درباره ی طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث دهم، طرح و اجرای ساختمان های فولادی

در اینجا می توانید مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مربوط به طرح و اجرای ساختمان های فولادی را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث نهم، طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

در اینجا می توانید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مربوط به طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه را مشاهده و استفاده کنید
29 شهریور 1399

مبحث هفتم، پی و پی سازی

در اینجا می توانید مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان که مربوط به پی و پی ریزی می باشد را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث ششم، بارهای وارد بر ساختمان

در اینجا می توانید مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان که مربوط به بارهای وارد بر ساختمان است را مشاهده و استفاده کنید
29 شهریور 1399

مبحث پنجم، مصالح و فرآورده های ساختمانی

در این بخش می توانید مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان که مربوط به مصالح و فرآورده های ساختمانی است را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399

مبحث چهارم، الزامات عمومی ساختمان

در این بخش می توانید مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان که مربوط به الزامات عمومی ساختمان است را مشاهده و استفاده کنید.
29 شهریور 1399